ވަން ކުޅިވަރު

ބަންގްލަދޭޝްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ނިއުޒިލެންޑުން ސިލްސިލާވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެމްޕޯލީ އަތުން މޮޅުވެގެން އިންޓަރ މިލާން އެއްވަނަ މަގާމު ދިފާއުކޮށްފި

ސޮންގެ ގޯލްތަކުން އާސެނަލް މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

އެތުލެޓިކޯ އަތުން ހިތްދަތި ގޮތަކަށް ވަރުގަދަ ރެއާލް ބަލިވެއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އެއްދުވަހުގެ ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ މެޗުންވެސް އިންޑިޔާ މޮޅުވެއްޖެ

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށް ޖަޕާނާއި ގަތަރު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ވޮލީބޯޅައިގެ ސެމީއަށް

ވިދިވިދިގެން ބަލިވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ނިމުމެއް ގެނެސްފި

ސިޓީ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ސައްތައިން ސައްތައިގެ ރިކޯޑް އަނެއްކާވެސް ދިފާއުކޮށްފި

ކުރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ މެޗުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބަންގްލަދޭޝް ބަލިވެއްޖެ

އެންމެފަހުގެ ރަނަރއަޕް ދެކުނު ކޮރެޔާ ބަލިކޮށް އިންޑިޔާގެ ވޮލީ ޓީމު ނޮކައުޓް ބުރަށް

އެންމެ ފަހުވަގުތު ބެލިންހަމް ޖަހައިދިން ގޯލުން ބާލިންގެ މައްޗަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުރިހޯދައިފި

ގުރޫ ޕްރަސާންތުގެ ސަބަބުން އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ވޮލީގެ މެޑެއްޔަކަށް އިންޑިޔާކުރާ އުންމީދު އާވެފައި!

« 1 ...