ޚަބަރު

ރާއްޖެއާއި ޖޯޖިޔާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ބްރޯޑްކޮމް އިން ޒައިނާއާއި ސޮފްވާން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި

އޭސީސީގެ ރައީސް މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ކަސްޓަމަރުންގެ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭންކަކުން ނުގުޅާނެ، އެކަމަށް ސަމާލުވޭ: ބީއެމްއެލް

ކަސްޓަމްސްގެ އޮންލައިން މަޖައްލާ ''ކަސްޓްމްސް ޖާރނަލް'' ޗާޕްކޮށްގެން ނެރެން ފަށައިފި

ފެބްރުއަރީ ހަޔަކުން ފެށިގެން އޭސީސީގެ ރައީސްގެ ހަބަރެއް ނުވޭ: އޭސީސީގެ ނައިބުރައީސް

ބާރުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އިގުރާރުވާކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯއާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބަލަން ފާސްކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓު ފަނޑިޔާރު، އަބްދުﷲ ދީދީގެ ތަހުގީގު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން މާދަމާ ދަރުބާރުގޭގައި ފަށަނީ

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އަމުރުތަކާބެހޭގޮތުން މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވައި ނިމެންދެން ޖަލްސާ ކުރިޔަށްގެންދަން ފާސްކޮށްފި

ސިފައިންގެ ވެލްފެއާ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެހީތެރިވަނީ

1
... 825 ...