ޚަބަރު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗެކްތައް އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރީ އެ ޗެކްތައް އެންޑޯރސް ކޮށްގެން: ބީއެމްއެލް

ވިލިނގިލީގައި މީހަކު މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ޕޮލިސް

ދިވެހި ދިދަ ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު ބާތިލުކޮށްފި

ވިލިނގިލީގައި މަރާލި މީހާ އޮތް ހަރުގެ ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެ ހުރި މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ކަފިހި ހުރަސްމަތިން ހުރަސްކުރަނިކޮށް ކާރަކުން ޖެއްސި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ

2

ވިމް ކޮކޯ ޝީކް "ރަން ވިތް އަސް 2019"ގެ ސްޓައިލް ޕާޓްނަރަކަށް ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސް

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން އަލީ ވަހީދާ ހަވާލުކޮށްފި

ޓިކެޓް އަތުލުމުން ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު އަމިއްލަ ގޮތުން ހަނިމާދޫ ދާއިރާއަށް ނުކުންނަނީ

1

އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ޓެކްސީއަކުން ޖެއްސި ޑްރައިވަރުގެ ލައިސަންސް ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ހިފަހައްޓައިފި

2

ތިން ބާޣީންގެ ހީލަތްތެރިކަން މުޅި ގައުމަށް ފަތުރައިފި: މުސްތަފާ

1

ޔާމީންގެ ފޮޓޯ ޖެހި ޑޮލަރު މޭމަތީގައި ޖަހައިގެން ދޫވެހި ކުރިމަތީގައި އަޅުގަނޑު ހުރީ ވައްކަންކޮށްފައި ނެތީމަ: މަހުލޫފު

6

ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކޮށްފި

... 705 ...