ޚަބަރު

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވާން އާންމުންގެ 150 މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި

ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކާރެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވެ ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ރައްޔިތުން މާލެ ޖަމާވާން ޖެހެނީ ސަރުކާރުން އެގޮތް ބޭނުންވުމުން: މޫސަ

1

ލޭބަރ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ އާންމު ޖަލްސާ މިރޭ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އަށް ސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަނީ

އެހެން ހުރިހާ ލޯތްބަކަށް ވުރެ، ރަސޫލާ ދެކެ ވާ ލޯބި ވަރުގަދަވާން ޖެހޭ: ހުތުބާ

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީ މުސްތަފާބެއާ ވާދައަށް ޖޭޕީން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ނިކުންނަވަނީ

1

ޚުތުބާ ކިޔާ ގަޑީގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ސުންނަތާ ޚިލާފު ކަމެއް: ޝެއިޚް ޒައިދް

ޕީޕީއެމަށް ހާއްސަކަމެއްދީގެން ކަންބޮޑުވުމަކީ ޝަރީފްގެ އަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާކަން: ސިއްދީގު

ގޭންގުތަކާއި ކޯޓުތަކާ ގުޅުން އޮތްތޯ ބެލުމަށް ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް ސުއޫދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސް ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް އަދި ވަޒީރުންގެ މާލީ ބަޔާން އާންމުކުރައްވައިފި

ގާނޫނާ ހިލާފަށް އަދީބު ހައްޔަރުކޮށް ގެންދިއުން ކުށްވެރިކޮށް އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އެމްޓީޑީން ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި

3
... 551 ...