ޚަބަރު

މަޖިލީހުގައި ހިދުމަތްކުރެއްވި 25 އަހަރު ވެސް އިބޫގެ ފަރާތުން އުނިކަމެއް ނުފެނޭ: ރައީސް މައުމޫން

މި ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ: ރައީސް މައުމޫން

80 ޕަސެންޓު މީހުން ވޯޓުލާން ނިކުތުމަކީ ފަޚުރުވެރިވާން ޖެހޭ ކަމެއް: ނަސީރު

މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު އީސީގެ އެސްޖީއަށް ބިރު ދައްކައި، މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

އިންޑޮނީޝިއާ ސުނާމީއިން ސައިންސްވެރިން ސިއްސުވާލައިފި

އީސީގެ މެންބަރުންނަށް ނުފޫޒެއް ނެތް ކަމަށްވަންޏާ އެގޮތަށް ވާހަކައެއް ނުދައްކާނެ: ރައީސް ޔާމީން

ކުރިންވެސް މިހާރުވެސް ހުންނާނީ އިންސާފުގެ މަގުގައި: ޝަރީފް

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުނުކުރައްވާ މޭރުމަކުން ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

1

އިދިކޮޅުން ހިމޭނުން ތިބެނީ ވޯޓު އޮޅުވާލުމުގައި އެމީޙުންގެ އަތެއް ވާތީ: ރައީސް ޔާމީން

އޮޅުވާލި ވޯޓުގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ބާއްވާ މުޒާހަރާ ފަށައިފި

އިބޫ، ފާރިސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ލީކުވި އޯޑިއޯއަކީ ފޯނު ކޯލްތައް އިސްފަސްކޮށް، މާނަ އޮޅޭގޮތަށް އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ރެކޯޑިންއެއް

... 551 ...