ޚަބަރު

134 ސުކޫލެއްގެ ކިޔެވުން އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ގަން ތަރައްގީކޮށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އުޅެވޭ ތަނަކަށް ހަދަންޖެހޭ: މޫސަ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށައިފި

އިލްޔާސްއާ ހިޔާލު ތަފާތުވެފައި އޮތުމަކީ ހައްދުންމަތީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދާއިމަށް އަނިޔާ ލިބެންވީ ކަމެއްނޫން: ރީކޯ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ މޯބައިލް ވެޓެރިނަރީ ހިދުމަތް އެއް ތަނަކުން ދޭން ފަށައިފި

ރިސޯޓްތަކުގައި ވޯޓް ފޮށި ބެހެއްޓުމާ މެދު އީސީ އިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކަރަންޓް ފޮއްޓެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދުން ފެށިގެން ޓިކެޓް ވިއްކަމުން ދާނީ ހެޔޮ ފެޔާ ތަކުގައި

2

އަދާލަތު ޕާޓީން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި 5000 އެނދު އެޅޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ނަޝީދު

1

އައްޑޫ ނުރޫޅައި، އައްޑޫ ބިނާކުރާ މަޖިލީހަކަށް ހަދައިދޭނަން: ރައީސް ނަޝީދު

1

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

... 552 ...