ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބު

ވިކްޓްރީ އާއި ނިއުގެ "ރަސްވާދަ" މިރޭ، ފުޓުބޯޅަ ފޯރީގެ އެނބުރި އައުމެއް!

އަދާކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދަރަނިތަކެއް އަދާކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެން: ވާސިފް

އެފްއޭއެމުންވެސް ނިއުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ފީފާއިން ނިއުގެ ސަސްޕެންޝަނާއި ޓްރާންސްފާ ބޭންވެސް އުވާލައިފި

ނިއުއިން ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ފައިސާ ދައްކައިފި

ވިކްޓްރީއާއި ނިއު އެނބުރި އައުން ފުޓުބޯޅައަށް އާދިރުމެއް، "ވަގުތީ" ނުވެ ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެއް ބޭނުންވޭ

ވިކްޓްރީގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި، ނިއުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލެވޭނެ ފަސޭހަ މަގެއް!

ނިއުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން: ވާސިފް

ފުޓުބޯޅައިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި އޮތް ނިއުގެ އާ ބޯޑުގެ ޗެއާމަނަކަށް ވާސިފް

އޭއެފްސީގެ ލިޔުންތައް ރޭޑިއަންޓްއާ ހިއްސާކޮށްފި

1

ރޭޑިއަންޓް އުފެއްދުމާއެކު އަމީރީ ކަންބޮޑުވެ ފީފާއަށް ލިޔުނު، ބަދަލާއެކު މުސާރަ ދިނަސް ކޭސް ނަގަން ތައްޔާރު!

1

ރޭޑިއަންޓްގެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ބަލަން ފެށީވެސް އޭއެފްސީން، ފިޔަވަޅު އެޅީ އޭއެފްސީގެ އެންގުމަށް!

« 1