އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

ރަސްފަންނު ޕެވީލިއަން ހުސްކޮށް، އެތަން ބަންދުކޮށްފި

ބިލު ނުދައްކާ ތިބި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ލުއި ގޮތްތަކެއް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް ބިލު ނުދައްކާ 13،894 ކަސްޓަމަރުން، ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު 131 މިލިޔަނަށް

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ޓުއަރިސްޓުންނަށް އިމާރާތްކޮށްދިން ޓާމިނަލް ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

މާލޭގެ 203 ގެއެއްގެ ދިޔަދޮވި ގުޅާފައި ވަނީ ފެން ހިންދާ ނިޒާމަށް: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

1

މާލޭގެ ސުވަރެޖް ސިސްޓަމް ސާފުނުކޮށް އޮންނަތާ ތިން އަހަރު ވެއްޖެ

ޕޮލިޓެކްނިކާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ދެމެދު މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އެއްވުންތައް ބާއްވަން ވާނީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް: ފުލުހުން

މަޖީދީމަގުގައި ބަހައްޓާ ފަޔާ ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމްތަކުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވާ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެންނަން ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

ހަތަރު ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖެންޑާ ސެންސިޓައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފި

1
4