One Photos - VWoGq3LkgjdIrL4tkNbaTXISn.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ލެބް އިކުއިޕްމަންޓް ކެލެބްރޭޝަންގެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - OcjsQegetewTgWsCp3FdXibKY.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ލެބް އިކުއިޕްމަންޓް ކެލެބްރޭޝަންގެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - z6DtZ7OCI6D6t06njfPHrShrz.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ލެބް އިކުއިޕްމަންޓް ކެލެބްރޭޝަންގެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lO2lvDeOkWbmIT9rkJCuZtNxO.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ލެބް އިކުއިޕްމަންޓް ކެލެބްރޭޝަންގެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Wobu35t9c0hCAPq43dAtP8mFw.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ލެބް އިކުއިޕްމަންޓް ކެލެބްރޭޝަންގެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - GmAhJimahJksvpJTH84CvOgN2.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ލެބް އިކުއިޕްމަންޓް ކެލެބްރޭޝަންގެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - szNvxenFDsRfaBc2JnjLDRVJK.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ލެބް އިކުއިޕްމަންޓް ކެލެބްރޭޝަންގެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - L7wVLjuQkCjVJwi7vvpxKUeJc.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ލެބް އިކުއިޕްމަންޓް ކެލެބްރޭޝަންގެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0l7fif0ctHymGey2LETCpwg6k.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ ހަސަން ޝާހު އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން ލެބް އިކުއިޕްމަންޓް ކެލެބްރޭޝަންގެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - bkKaOMqo8MdSll2w1JEqXXMQC.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ލެބް އިކުއިޕްމަންޓް ކެލެބްރޭޝަންގެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ހަސަން ޝާހު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - DMZaAS9qAdD5LFlddHVgufN0d.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ލެބް އިކުއިޕްމަންޓް ކެލެބްރޭޝަންގެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑޜ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން