އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

ފެން ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އުފެއްދި ފަންޑުން 10.82 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރީ އުސޫލެއް ނެތި: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ފެން ބިލުގެ ރީޑިން ނަގަން ގޭގެއަށް ދާން ފަށައިފި

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 500 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދޭނެ ޕްލާންޓެއް ގުޅިފަޅުގައި ގާއިމުކޮށްފި

ޗެކު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ބޭންކް ޓްރާންސްފާ ކުރުމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން އެދިއްޖެ

ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލުން 60 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ދީފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ފެން މީޓަރުގެ ރީޑިން ފޮނުވުމުން ބިލު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ތެލާއި ފެން އަދި ގޭސް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ހުއްދައެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ: ފުލުހުން

އޭޕްރީލް މަހާއި މެއިމަހުގެ ކަރަންޓު އަދި ފެންބިލު ހިލޭކުރަން އެސްއޯއީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ފާހެއްނުވި

ރީޑިން ނަގަން ދިއުން ހުއްޓާލައި، މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވައިދޭން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އެދިއްޖެ

މިހާލަތުގައި ސަޕްލައި ފެން ބޮމާ! އެއީ ބައިނަލް އަގުވާމީ މިންގަނަޑަށް ފެތޭ ފެނެއް

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ދޫކުރާ އިސްކުރު ފެނަކީ ރަނގަޅު ފެން، އަޅުގަނޑުވެސް ބޮނީ އެފެން: ޑރ. ނަޒްލާ

1

އިސްކުރު ފެނަކީ ބުއިމަށް ރައްކާތެރި ފެނެއް: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

1
2