އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ކުރޫޒް ޓާމިނަލެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އިއުލާނުކޮށްފި

"ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކުންފުނިތައް ހިންގުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ނުހިމެނޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުމަށް"

2

ގައްދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ކަރަންޓު ކޭބަލެއް ބުރިކޮށްލި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގޭބިސީތަކަށް ލެޑް ބޮކި ދޫކުރުމަށް ތިން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ސަރުކާރަށް 600 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭ: އާޒިމް

އާޒިމާއި މައުސޫމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވައިލައިފި

ފެނުގެ ހިދުމަތް ލިބުން ލަސްވާނަމަ 105 އަށް ގުޅަން އެދިއްޖެ

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މާލޭގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ 60،000 މީހުންނަށް ތައްޔާރުކުރި ނެޓްވޯކަކުން : އެމްޑީ

1

ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ ފެން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަަފުންނަށް ދޭން ނިންމައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގެ ދިދަ ކުރިއަށްއޮތް ތިންދުވަހު ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރަން ނިންމައިފި

ފެންވައިރުކުރުމުގެ ގައުމީ މިންގަނޑެއް އެކުލަވައިލަން ނިންމައިފި

5