އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

މިހަފުތާގައިވެސް ހޯމަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ކައުންޓަރުތަކުން ހިދުމަތް ލިބޭނެ

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ކައުންޓަރުތަކުން ހިދުމަތްދެނީ

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ހިދުމަތަށް 25 އަހަރު، އެއީ ދިވެހިންގެ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބައިވެރިޔާ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި އަތް ދޮންނަން ތަށި ހަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން، ސާފުތާހިރުކަމުުގެ މެސެޖުތަކާއެކު ފެނުގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް މީސްމީޑިއާގައި

ގޭބިސީތަކަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ ފެނަށް ތިން މިލިޔަން ހަރަދުވާނެ: ޝާހު

44033 ކަސްޓަމަރުންނަށް 1 ޓަނު ފެން ފޯރުކޮށްދޭނީ ބިލުން ކަނޑާގޮތަށް: ޝާހު

ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް އެއް ޓަނުގެ ފެން ހިލޭ ދޭން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ނިންމައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ހޯދުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓަކީ މާލޭގައި ފެނުގެ ރިޒާވެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ޝާހު

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ އާޒިމް އެމްޓީސީސީއަށް، އެމްޓީސީސީގެ އެމްޑީ ޝާހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް

1

ވިމެން އޮފް ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑު އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ޝާހިދާއަށް

3