އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ހިދުމަތުގެ އެވޯޑް 87 މުވައްޒަފަކަށް، އެމްޑީ ޝާހުގެ ހުރިހާ ޝުކުރެއް މުވައްޒަފުންނަށް

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް މިއަދު ފެނުގެ ޕްރެޝަރު ދަށްވެދާނެ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

އޮޅުވެލިފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ބ. މާޅޮހުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މުއިއްޒު ބެހެއްޓެވި ޕަމްޕުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ އިރުވެސް ހައްދަވަނީ ދޮގު: ޝާހު

ކުޑަފަރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 75 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މި ސަރުކާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ހިންގަން އެނގޭނެ އެހެން ބަޔަކު ނެތް: މަބްރޫކް

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން މުއިއްޒަށް: ފެން ހިންދާ ޕަމްޕުތަކުގައި މައްސަލައެއް ނޫޅޭ!

ފެރިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުނބުރުދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހިޔާ ފުލެޓުތަކުން ދަބަރު ފެން އަންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ

ކިނޮޅަހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ

3 ...