Close Election
Close
One Photos - M8MAm67vE0i3nmnkQllC774F9.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - yA6UgaYBMxj7QZ5lk5X7egR2u.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - NldFMVDo2j0yh5eGB57dZbn0T.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - hzS78WjSd7zSq7hvuits73WgF.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - LpoYiqTJPjRijWDI9qotXM9hZ.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - dSYx2R4iwu62UeawTmZniickj.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - n3GvAnXm9BT9c6T3lvx81XAuA.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - dNJh6Pf8rK2utMETUbFXGIG67.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި އެ މަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - VgZXIsENnG8yPNCv1al99G34q.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - MitoFP0GD1gnJjLEDImN9vmXn.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - ioamsyNJbR9Ch5yC9gpOnAjT7.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - UrgBUsfIjbX7d71OnDeZWlMlY.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - IA8urYM1DMSCPkBSqueLTtWu2.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި އެ މަނިކުފާނުގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - LmTKPrhrZ7WlAwKPcT0zPauNE.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - kKLcWSvLlIPqN1ir8YYFTBJ87.JPG
04 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސާ) ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް