Close Election
Close
One Photos - Fmt8M0n1xlnwHYOQUpESZeGDq.JPG
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހދ. މަކުނުދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - bQuf0aMKXp2RkCL9DjEoUbVIZ.JPG
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހދ. މަކުނުދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - LnSZcAzc1g3stAbtWURe1QSsv.JPG
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހދ. މަކުނުދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - ROW12abhesXhMTVN4fLjHUOLK.JPG
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހދ. މަކުނުދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - LFoCiIIjy8kfcyFvewPoEsqfO.JPG
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހދ. މަކުނުދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - MvzGh8lqtLIPZLtCLCyfrnhcM.JPG
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހދ. މަކުނުދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - 0QmpzrzaFM4EbsxdbQaIGLz7Z.JPG
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހދ. މަކުނުދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - 5BhmCfM204ZYWfAJknvcbPdMC.JPG
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހދ. މަކުނުދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - BTPjVge0xOFOnFYdvcGZMnnyW.JPG
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހދ. މަކުނުދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - Tk8Q3EDCvzQ5867aoUp9VV1Gl.JPG
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހދ. މަކުނުދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - 90SlWroqJOtiTgfYJKkAtj6cu.JPG
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހދ. މަކުނުދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - BdYqz6lGMD4F9aXi0mfA3lT1x.JPG
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހދ. މަކުނުދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ އެ މަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - gLPFaTxkq7r39igFeVhLv30Ni.JPG
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހދ. މަކުނުދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ އެ މަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - xyJIRI9oTFQy3aymnZRBk5zbz.JPG
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހދ. މަކުނުދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - z300at8v07PsT7QDFzylCWjhD.JPG
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހދ. މަކުނުދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް