މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމު މުހައްމަދު

ފޮޓޯ: މަކުނުދޫގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ

ގާސިމަށް ސިޔާމްގެ ރައްދު: ދޮގު ނުހައްދަވާ، އަޅުގަނޑު މިއީ ދެފުށްކެހެރި މީހެއް ނޫން!

ވަން ފޮޓޯ: ހިންނަވަރުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހު ކެމްޕޭން ޖަލްސާ

އަޅުގަނޑު ކެމްޕޭން ކޮށްދިން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން މޮޅުވި، ރައީސް ސޯލިހަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނެ: ސިޔާމް

ދަރަންޏަކީ އަރަނި، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ރައީސަށް ފައިސާ ނުދޭނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ: ސިޔާމް

ފޮޓޯ: ‏ތިމަރަފުށީގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާ

ތަރައްގީ ގެނެސްދިނުމަށް ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރު ނިމެންދެން ރައީސް ސޯލިހާއެކު ދެމިހުންނާނަން: ސިޔާމް

ބޮޑުފޮޅުދޫން ރައީސަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް "ނިމުމެއް ނެތް" ސަފެއް!

ރަސްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭން ރަށް ކައިރިން ފަޅެއް ހިއްކައިދޭނަން: ރައީސް

ކެންޑިޑޭޓުން ތަފާތު ވައުދުތައް ވާނެ، ނަމަވެސް މާޒީއާ މިނެކިރާލަންވާނެ: ރައީސް

މައުރޫފު، މުއިއްޒަށް: އަމިއްލަ ބާރެއް ނެތި، އެހެން މީހަކު ބުނާ ބަސް އިއްވަން ނ. އަތޮޅަށް ވަޑައިނުގަންނަވާތި!

1

ޓީ ވިތް އިބޫ: އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއް ވަގުތަކު ހަވީރު ސައެއް ބާއްވަނީ

« 1