މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް

އިދިކޮޅު މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވީ އަލީ ޒާހިރު، ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

1

ކައުންސިލް ހައުސިންގެ ދަށުން ކުލި ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީ ވަނީ

އަބޫ ދާބީ އާއި ޔޫކޭގެ ރެޑް ލިސްޓަށް ރާއްޖެ އެރީ ކޮވިޑު އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލަކުން: މަބުރޫކު

ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ބަރުލަމާނީއަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ: މަބްރޫކް

ރައީސް ސޯލިހު ތ. އަތޮޅުގެ ހަތް ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރައީސް ސޯލިހް ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ދުބާއީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް ރައީސް ސޯލިހާ ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވޭ: މަބުރޫކު

ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު 10:00 އަށް، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓްތައް ރޭގަނޑު 11:30 އާ ހަމައަށް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ޓިއުޝަން އަދި ގުރުއާން ކުލާސްތަކާއި ޑޭކެއާ ސެންޓަރުތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފަ

ކޮއްކޯފުޅުގެ ޖަނާޒާއަށްފަހު ރައީސް ރާއްޖެވަޑައިގެންފި

ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ލުއި ދެނީ

4 ...