One Photos - 33JfxfvWWsBVhndfe5VDqjMsM.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - CFJq97U7CZHKWhIxuBAysq0Ke.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - SyDTKAvm8HYIn4iPY2QyDBxMd.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - I17dBPiQgg2FLx2hItOz0f7YX.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ މުބާރާތުން ވަނަވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - bxzeAlBmKEZ3mic0tajw9dcVH.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ މުބާރާތުން ވަނަވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - QjP9mBjsTIYH7hJAs5f1G4FrU.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ މުބާރާތުން ވަނަވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Bzra14WYpfRQsxjEWYZX9rlDa.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ މުބާރާތުން ވަނަވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - M6PenpL14qD2Bu8NviZsBgesH.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ މުބާރާތުން ވަނަވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - J7eZgJHb5nsWtqlVOZ99MRw9h.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ މުބާރާތުން ވަނަވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - qux0pnBYTKhfgD1rOexQiLAH0.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނުކަން ވެސް ކުރެއްވި މަބްރޫކް އަޒީޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZYYzQy5GokfoS5SM1mRDFozLX.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނުކަން ވެސް ކުރެއްވި މަބްރޫކް އަޒީޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 0uW9U2ky48vF6y4KoJ9eZMUWq.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނުކަން ވެސް ކުރެއްވި މަބްރޫކް އަޒީޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - kFeifdjXdYF1CX5qgEmsiBy6B.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - l6qPAp9ET0itF4RhdiklQWpGW.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކެމްޕެއިންގެ ޗެއާޕާސަން ސިނާން އަލީ ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - HRVSzRinU8DqQgy1thxA7XRoi.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކެމްޕެއިންގެ ޗެއާޕާސަން ސިނާން އަލީ ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ho4jJqmOGpLhiCViM9AjnTZ35.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނުކަން ވެސް ކުރެއްވި މަބްރޫކް އަޒީޒު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - tunZluEjprb4RUCjgDp8pzIcs.JPG
25 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކެމްޕެއިންގެ ޗެއާޕާސަން ސިނާން އަލީ ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް