މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް

އެފޯޑަބަލް ހައުސިން ޔުނިޓްގެ އަގުތަކާއި ކައުންސިލް ހައުސިންގެ އަގުތައް ހާމަކޮށްފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރަން ފަށާނީ ޖުލައި 14 ގައި، މަހެއް ތެރޭ ނިމޭނެ: މަބްރޫކް

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޯނުލަނބާތީ 1،018 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައްޔަން ކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ލަފާ ހޯދާނެ: މަބްރޫކް

ކޮވިޑުގެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވުމަކީ މިޝްކާގެ ޕްރޮމިސްއެއް، ފަހުނޭވާ ދޫކޮށްލީ ވެސް އެ ޕްރޮމިސް މަތީގައި

1

ފިޔަވަޅުތަކާ ހިލާފުވި 913 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެސްޕީޖީއަށް ބަދަލު ގެންނަން މިނިސްޓަރު މާރިޔާއަށް ރައީސް އެންގެވި: ތަރުޖަމާން

އަނިޔާކުރި ބަލި މީހާއަށް އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން: ޖެންޑާ

ބަލި މީހަކަށް އެހީތެރިޔަކު އަނިޔާކުރި މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމުން ބަލަނީ

އެޗްއެމްއެފްގައި އޮތް ދުވަސްވީ މީހާއަށް އަނިޔާކުރި އެހީތެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި އޮތް ދުވަސްވީ މީހަކަށް އެހީތެރިޔާ އަނިޔާކުރުމުން އަޑުލައި ރޯ ވީޑިއޯއެއް

5 ...