މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

ޔުނިވާސަލް އިން ޑަބްލިއު މޯލްޑިވްސް އާއި ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ވިއްކާލަނީ

'ނަލަ ނަލަ ރާއްޖެ' ވީޑިއޯ ޗެލެންޖުގެ ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ

ނަަލަ ނަލަ ރާއްޖެ ޓިކްޓޮކް ޗެލެންޖުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރިސޯޓު ހަދަން ދޫކުރި ހަތް ރަށުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 11.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ

މިނިމަމް ވޭޖުން ރިސޯޓުތަކަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ބިމު ކުލި ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅައިފި

އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 5،000 އަށް، ހޭދަކުރާ ރޭގެ އަދަދުވެސް އިތުރު

ފަތުރުވެރިން އައި އަދަދު ބައި މިލިއަން ހުރަސްކޮށްފި، އެންމެ ގިނައިން އައީ އިނގިރޭސިވިލާތުން

މިއަހަރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ފަސްލައްކައާ ގާތަށް، ގިނައީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަތުރުވެރިން

ބޮޑުކާށިހުރާ ކުއްޔަށް ދިނުން ހުއްޓުވުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނުނެރެދިން

ޓޫރިޒަމް އިިންޑަސްޓްރީގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް ދިވެހިންގެ އަތްމައްޗަށް ފުރޮޅާލަން ފަންޑިން މެކޭނިޒަމެއް ގާއިމުކުރަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު

ކާށިދޫ ފަޅުން ރިސޯޓް ހަދަން ތިންތަނެއް ފާހަގަކޮށް އެއްތަން ވަނީ ޝޯޓްލިސްޓް ކޮށްފައި: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް

ރަޝިއާ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި, ޓޫރިސްޓް މާކެޓުގެ އެންމެ ކުރިއަށް އިނގިރޭސިވިލާތް

6 ...