މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް 700،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ރިސޯޓު ހެދުމަށް ރަށް ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ދޭނެ އަގުތައް ކަނޑައަޅައިފި

ކުލި ނުދައްކާ ރިސޯޓުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން، ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ޓޫރިޒަމް ބޭނުމެއް ނުކުރާނަން: މައުސޫމް

1

ފަތުރުވެރިކަމަށް ހާއްސަ އަހަރީ އެވޯޑުތަކެއް ދޭން ނިންމާ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

"މަންކީޕޮކްސް"ގެ އަސަރު ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ: މައުސޫމް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ތިން ފަޅެއް ވިއްކާލަނީ

"އެކްސްޕްލޯ އިން މޯލްޑިވްސް" ނަމުގައި ހިންގާ ޓްރެވެލް އޭޖެންސީއެއްގެ ބޮޑު ސްކޭމެއް، ހުއްދަ ބާތިލުކޮށްފި

ޝަންގަރިއްލާ ހުޅުވުން އަވަސް ކުރުމަށް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު މަޖިލީހުން ގެނެސްދޭނަން: މަޖިލިސް ރައީސް

އިނގިރޭސިވިލާތް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި, ޓޫރިސްޓް މާކެޓުގެ އެންމެ ކުރިއަށް އިންޑިއާ

ޝަންގަރިއްލާ ހުޅުވުން އަވަސް ކުރުމަށް ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން ވަނީ ހުށަހަޅައިފައި: މައުސޫމް

ފަތުރުވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 12 އެވޯޑެއް ދެނީ

މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ހަ ލައްކައިން މައްޗަށް

5 ...