މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

ނުބައި ތާރީހެއް ޖެހިފައި އޮތުމުން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުން މެދުކެނޑިއްޖެ

"ބެސްޓް އައިލެންޑް އިން އޭޝިއާ" އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެ

މި އަހަރު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ނުވަ ލައްކައަށް

މިއަހަރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 838،000 އިން މައްޗަށް

މާލޭގެ ޓޫރިޒަމް ބިންތަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކު 95 ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

އާރަށު މައްސަލައިގެ ތިން ވަނަ ހެކިވެރިޔާ: ލިސްޓުގައި ނެތް ރަށްތައް ދޫކުރި, އަގާގުޅޭ ކަންބޮޑުވުން ހުށަހެޅިން

ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 800،000 ހުރަސްކޮށްފި

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ރިސޯޓު ހަދަން ފައިސާ ދެއްކި ހަތަރު ކުންފުނިން ދައުލަތަށް 154 މިލިއަން ރުފިޔާ

ގާސިމުގެ ވިލާއަށް ފެންފުށީ ފަޅުން ބޮޑު ބައެއް ދީފި

އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް މޮޑެލަށް ފްލޯޓިން ސިޓީ ހަދާ ގޮތަށް އެއްބަސްވުން ބަދަލުކޮށްފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް 56 ޕަސަންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް ވަނީ ލިބިފައި: މިނިސްޓްރީ

ބެންކޮކް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

4 ...