މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، ބަލައިގަތީ ހަމައެކަނި މި ސަރުކާރުން: އެމްޔޫ މަނިކު

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޓޫރިޒަމެއް ތައާރަފުކުރީ ދިވެހިން، ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ނެރެވޭނެ: ރައީސް

ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް އިންވެސްޓަރުން ލިބޭނެ، 8000 އެނދު ތަރައްގީކުރާނީ ސީދާ ސަރުކާރަކުން ނޫން: މިއުވާން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މޫސުމާ ދިމާކޮށް ހޯމްސްޓޭ ފުޅާވާނެ: މިނިސްޓަރު

އައްޑޫ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވަކި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އަލަށް ބޭރުގައި އިސްތިހާރު ކުރަނީ

1

އައިއެމްޓީއެމް 2022 ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އައިއެމްޓީއެމް 2022 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

25 ދާއިރާއަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ޓޫރިޒަމް ގޯލްޑް އެވޯޑް" ދެނީ

މިހާރުވެސް ގްރީން ޓެކްސް ނަގާފައިވާ ނަަމަ އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ބިލު ވައްދައިފި

ޓޫރިޒަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައިސްކަލް އިވެންޓެއް ބާއްވަނީ

ކްރެމަ ޖީއެމްބީއެޗްއިން އެދުނު ގޮތަށް ތ. ކާއްޑޫ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫނުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނުނެރެދިން

ކޮވިޑްގެ ކުރިން ޒިޔާރަތް ކުރި ވަރަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަދިވެސް ޒިޔާރަތެއް ނުކުރޭ

1
2 ...