އެމްޑީއޭ

ފޮޓޯ: ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ

ރައީސްގެ ވައުދު ރަސްގެތީމަށް: ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރެއް ހަދައިދޭނަން، މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައިދޭނަން!

އުނގޫފާރަށް ރައީސް ދެއްވީ އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރާ ރަށެއްގެ އިހުސާސް ގެނެސްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން!

އަނބުރާ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ދިއުމަކީ ޗޮއިސްއެއް ނޫން، އަޅުގަނޑު ނޫން ގޮތެއް ނެތް: ރައީސް

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ރައީސްގެ ވައުދު ލިސްޓެއް: ކޮމާޝަލް ހާބަރަކާ އެކު ކުނބުރުދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށަކަށް ހަދައިދޭނަން!

ރެކޯޑަކާއެކު ކުޅުދުއްފުށިން ދައްކާލީ ރޫޅޭކަށް ނެތްކަން، ރައީސް ރައްޔިތުންނާ ސަލާމްކުރެއްވުމުގައި 55 މިނެޓު!

ސިޔާމާއި އިމްރާންގެ އިތުރު އެޖެންޑާއެއް ނެތް، މި ދައުރަށްވުރެ އަންނަ ދައުރު ފަސޭހަވާނެ: ރައީސް

ފޮޓޯ: މަކުނުދޫގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ

ރައީސްގެ ވައުދެއް: ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ހާއްސަ ކާގޯ ފެރީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފު ކުރާނަން!

ކުރީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހިޔާލުފާޅުކުރި 1،000 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅި: ރައީސް

ގާސިމަށް ސިޔާމްގެ ރައްދު: ދޮގު ނުހައްދަވާ، އަޅުގަނޑު މިއީ ދެފުށްކެހެރި މީހެއް ނޫން!

ރައީސްގެ ވައުދުތަކެއް: މަކުނުދޫ ފަޅުގައި އިތުރު ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް ހުޅުވާލާނަން، ރޭސިން ޓްރެކެއްވެސް ހަދައިދޭނަން!

4 ...