އެމްޑީއޭ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: އެމްޑީޕީން އެކަނި 876 ކެންޑިޑޭޓުން، ޕީޕީއެމާއި އެހެން ޕާޓީތަކުން 879 ކެންޑިޑޭޓުން

މެންބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރެއްވުމާއި ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނީ ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިން: :ހަސަން ލަތީފް

މަޖިލީހުގެ އޮޕޮޒިޝަން ލީޑަރަކީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އިއުލާން ކުރައްވައިފި

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: މިފަހަރު ހޮވަންވާނީ ގާބިލު ކައުންސިލަރުން، އެނޫނީ ވާނީ މޮޔައަކަށް ތިޖޫރީ ހަވާލުރުން ފަދަ ކަމަކަށް!

1

ދެއިރު ދެ ދަޅައަށް ބަދަލުވެގެން ނުދާނެފަދަ ހެޔޮގޮތްތަކެއް މަސްވެރިންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޖެހޭ: އެމްޑީއޭ

ޜެކޯޑު އަދަދަކާއެކު އެމްޑީޕީ މެންބަރުންގެ އަދަދު ބައި ލައްކައިން މައްޗަށް

4

އޮޅުވާލައިގެން ޕާޓީތަކަށް މެންބަރުން ވައްދާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

1

ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕުތައް ހިންގުމުގެ ހަރަދު މަޖިލީހުން ދޭގޮތަށް ގަވާއިދުގައި ހިމަނަން ފާސްކޮށްފި

ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކުރާ 800 އަށްވުރެ ގިނަ އޯޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އޮތީ ހުސް ވައްކަން: ސިޔާމް

މަސް ކިލޯއަކަށް 50 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ސިޔާމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް ޕޭޔަރުން، މިލިޔަނުން ފައިސާ ދެއްކީމަ ސަރުކާރަށް އަންނަ ބަޔަކު ކާލަނީ

ފައިސާ ދޫކުރަން އެދުނީ ތިން ޕާޓީއަކަށް، ރިޕޯޓް އިސްލާހު ކުރުމުން ޕީޕީއެމްއަށް ފައިސާލިބޭނެ: އީސީ

4