Close

މެންޗެސްޓާ ސިޓީ

ކޭން ހޯދަން ބަޔާން އިން އިތުރު ބިޑެއް ކުރަނީ، ސިޓީން ކޮވަސިޗް އިއުލާންކޮށްފި

ގްވާޑިއޯލް ބޭނުންވަނީ ސިޓީއަށް ދާން، ލެއިޕްޒިގުން ބޭނުންވާ އަގަކީ 100 މިލިއަން ޔޫރޯ!

ގާޑިއޯލާ ވަރުބަލިވެފައި، އެކަމަކު ހުވަފެނީ ތަށްޓާއެކު ހިތްހަމަޖެހި ފުދިފައި!

ޔޫރަޕްގެ ރަސްކަމާއެކު "ޓްރެބަަލް" ފުރިހަމަކޮށް، ސިޓީ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ސިޓީން "ޓްރެބަލް" ފުރިހަމަކޮށް ތާރީހު ލިޔެލަން ތައްޔާރު، އިންޓަ ވެސް އަޒުމެއްގައި!

ގުންޑޮގަންގެ ގޯލުތަކުން އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް، ސިޓީން ޓްރެބަލްއާ ގާތަށް

ޗެމްޕިއަން ސިޓީއާ އެއްވަރުކޮށް، ބްރައިޓަންއިން ޔޫރޮޕާ ޔަގީންކޮށްފި

އާސެނަލް ބަލިވެ، ސިޓީއަށް ލީގު ތަށި ޔަގީންވެއްޖެ

ސިޓީއާއި އިންޓަރ މިލާނުގެ ފައިނަލަކީ އާޖެންޓީނާއަށްވެސް ތާރީޚީ ފައިނަލެއް

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ޗެއަރމަން ޝައިޚް މަންސޫރަކީ ކޮންބޭފުޅެއް؟

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތްދަތިކަން ހަނދާން ނައްތާލެވިއްޖެ: ގާޑިއޯލާ

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފަސޭހަކޮށް މޮޅުވެ، ސިޓީން ޗެމްޕިއަން ރެއާލް ކަޓުވާލައިފި

« 1 ...