ދިވެހި ރާއްޖެ

ކޮވިޑް ނިމުމުން ދަތުރުކުރުމަށް އެމެރިކާގައި އެންމެގިނައިން ގޫގަލް ސާޗް ކޮށްފައިވާ މަންޒިލަކީ ރާއްޖެ

ރާއްޖެއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަރަންސީ ސްވޯޕްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އިންޑިއާއިން މަޝްވަރާކުރަނީ

އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 228 އަށް އަރައިފި

ކޮވިޑް ބަލިން ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅުވި 17 ވަނަ މީހާ ގެޔަށް ދޫކޮށްލައިފި

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އިންޑިއާގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ: މޯދީ

ލޮކްޑައުން މުއްދަތު އިތުރު ވިޔަސް އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ވާނީ ހަމަޖައްސާފައި: އަމީން

ރައީސް ސޯލިހަށް ކީރިތިކުރެއްވިއްޖެ، ރައްޔިތުންނަށް އާދޭސް ދެންނެވީ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރީންގެ ނަސޭހަތް އަޑުއެހުމަށް!

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ދެކުނު އޭޝިއާއިން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވާނީ ރާއްޖެއަށް: ވޯލްޑް ބޭންކް

ރާއްޖޭގައި ހުރި އިތުރު ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19އަކީ ވަބާއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިތާ 30 ދުވަސް، މުޅި ދުނިޔެ ތަޅުލެވިފައި

2

މެލޭޝިއާގައި ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި

1
5 ...