ދިވެހި ރާއްޖެ

އުއްމީދަކީ ކޮޗީ އާއި ކުޅުދުއްފުށްޓާއި މާލެއާ ދެމެދު ފެރީގެ ހިދުމަތް އަވަހަށް ފެށުުން

2

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލިސް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މައްޗަށް ދެ ގައުމުން ވަނީ އެއްބަސް ވެފަ

އަށްސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދަން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

1

ދެ ގައުމު ތަރައްގީވާން ވިސްނަންވީ އިންސާނީ ތަރައްގީއަށް އިސްކަން ދީގެން: މޯދީ

ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1000 ސިވިލް ސާވަންޓުން ތަމްރީނުކުރަން ވަނީ އެއްބަސްވެފަ

ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ޝަރަފަކީ ދެ ގައުމުގެ ގާތް ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭކަމެއް: މޯދީ

ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތައްޓަކައި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހަމަޖެހުން އޮތުން މުހިއްމު: ރައީސް

ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އާއެކު ހަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އިންޑިއާއިން ދިން ރާޑަރު ސިސްޓަމްތައް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

މޯދީ ރައީސް ސޯލިހުއަށް ކުރިކެޓް ބެޓެއް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަގަބް، މޯދީއަށް އަރުވައިފި

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގައި ރާއްޖެއަށް ތިން އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ

3