ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު

ނޫސްވެރިންނަށް ފާޑުކިޔަމުން ސުޒައިން ބުނީ "އަދި ނުނިމޭ ކަމަށް"!

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެ ހިފަހައްޓައިފި

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރާއްޖެ ވަރުގަދަ ނަމަވެސް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ: ކަބްރޭރާ

ކޮރަޕްޝަން ހިންގައި، ފުޓުބޯޅައަށް ސަރުކާރުން ދިން ބިންތައް ވިއްކަމުންދާ ކަމަށްބުނެ އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ގައުމީ ޓީމުގެ ތަމްރީނުތައް ބޮޑަށް ބަރޯސާވީ މާޒިޔާއަށް، އިތުބާރު އެބައޮތް: ސުޒައިން

1

ބަންގްލަދޭޝް މެޗަށް ވިއްކާނީ 4500 ޓިކެޓް، ވިއްކަން ފަށާނީ މިރޭ 8:00ގައި!

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް

ކުލަބްތައް ބާރުވެރިނުވެ ފުޓްބޯޅަ ވަރުގަދައެއް ނުވާނެއެވެ.

އެފްއޭއެމް ބަދަލުނުކޮށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަޔަށް ދިރުމެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

1

ދިވެހި ފުޓުބޯޅައަށް ބަނަ ދުވަހެއް، މާ ކުރީން ވެސް ފެއިލްވެފައި!

1

ފެއިލްވީ ކަމަށް މޮރިއޭރޯ ގަބޫލެއް ނުކުރި!

ލުބުނާން ކައިރިން ހަނިގޮތަކަށް ބަލިވެ، ރާއްޖެ ކެޓުމުގެ ތުންފަތް މައްޗަށް

« 1 ...