މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

ޖިނާއީ ކުށްތަކުގެ ޝަރީއަތް ހިނގާ މީހުންނަށް ވަގުތީ ލިޔުމުގައި ނޫނީ ބޭރަށް ނުދެވޭގޮތް ހަދަނީ

ބޯޑަރު ހުޅުވި ފަހުން އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ މިދިޔަ މަހު

އަލީ ވަހީދު ފުރުވައިލި ގޮތް ބެލުމަށް އެދި މަޖިލީހުގެ އަންހެން މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

އެންޑެކްސްގެ ހަ ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިމިގްރޭޝަންގެ ހަތަރު އޮފިސަރަކަށް އަލުން ވަޒީފާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ވޯކް ވިސާގައި މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 10،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެތެރެވެފައިވޭ: އިމިގްރޭޝަން

ވަން ފޮޓޯ: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއާއެކު ބޯޑާ މައިލްސް ފެށުން

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއާއެކު "ބޯޑާ މައިލްސް" ފަށައިފި

ގަވާއިދާހިލާފަށް އުޅުނު 10،000 އަށްވުރެ ގިނަ ބަންގްލާދޭޝްމީހުން ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

1

އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާން އުޅުނު ތިން ބިދޭސީއަކު ހިފަހައްޓައިފި

މީހުން ޓްރެފިކް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީއަށް

208 މީހުން ވަގަށް ރާއްޖެ އެތެރެވި މައްސަލައެއް ވެއްޖެ، މައްސަލަ ބަލާކަމެއްނޭނގެ: އިންތި

3