މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ ބިދޭސީންތަކެއް ގަލޮޅު ދަނޑު ކައިރީ މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ބޮޑުފިނޮޅުން ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީން ދޫކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓަކުން ނުދިން

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތަތެރިންނާ ބެހޭ އާ ގަވައިދު އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އާއްމުކުރާނަން: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

މަރުވިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ޔާސިރު ވަޅުލައިފި

ޔާސިރުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ދައުލަތުން ނަގަން ޖެހޭނެ: މެންބަރު އަލީ ހުސެއިން

ބޮޑުފިނޮޅު މައްސަލައިިގެ 19 ބިދޭސީން ޑިޓެންޝަންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ޔާސިރުގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް: ކަރެކްޝަންސް

ނަކަލު ކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓެއްގައި ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ހުށަހަޅާ ޕާސްޕޯޓުތައް ދޫކުރާނީ ސަރުކާރު ހުޅުވުމުން: އިމިގްރޭޝަން

އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުން ބިދޭސީންނަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި

10

ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއެކު 226 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވޭ: އިމިގްރޭޝަން

1

ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން ރާއްޖެއަށް 904 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި، އެންމެ ގިނައިން އައީ އިނގިރޭސިވިލާތުން

1
5