މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

މޯލްޑިވްސް ބޯޑާ މައިލްސްގެ ގޯލްޑް މެންބަރުންނަށް ވީއައިޕީގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައީ މިދިޔަ މަހު

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބިޒްނަސް ވިސާއަށް އެދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ފޭކް ބުކިން ހުއްޓުވަން އިމިގްރޭޝަންގެ ސިސްޓަމާއި ޕޮލިސީއަށް ބަދަލުތަކެއް

މަގުމަތިވި ފަތުރުވެރިން ތިބީ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި: ހަނަފީ

ފަތުރުވެރިން ތިބޭ ތަންތަނުގެ އިންސްޕެކްޝަން ފަށައިފި

އިއްޔެ ރާއްޖެ އައި 243 މީހަކު އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ރާއްޖެ އައި ބިދޭސީންތަކެއްގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ފަހު މަގުމަތިކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ވަޒަންތައް ގެންގުޅުނު ފަތުރުވެރިޔާ އުމުރު ދުވަހަށް ޑީޕޯޓް ކޮށްލައިފި

ސައްހަ ނޫން ބުކިން ހައްދައިގެން ރާއްޖެއަށް އައި 240 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ހުއްޓުވައިފި

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ކޯޓުން ދޫކުރީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް: ދައުލަތް

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓް މައްސަލަ: ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނިންމުން ދައުލަތާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާނަން: ފަނޑިޔާރު

2