މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

މީހުން ޓްރެފިކު ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ހުއްދައާއެކު ހުޅުވާފައިވާ ގެސްޓްހައުސެއް ނުހުޅުވާކަމަށް އިމްގްރޭޝަނުން ބުނުމުން، ފަތުރުވެރިން ރިސޯޓަކަށް

2

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އިމިގްރޭޝަނުން އެކުލަވާލި ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްފި

ވިސާ ދިނުމުގައި ލުއި ދީގެން ވެސް ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓޭނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

ބަންގްލަދޭޝްގެ 200 މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ރިލްވާން މައްސަލައިގައި ހަސަން އަލީގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 25 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މާދަމާއިން ފެށިގެން ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެއަށް އާދެވޭނީ ޕީސީއާރު ނެގެޓިވް ނަތީޖާއަކާއެކު: އިމިގްރޭޝަން

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރީ 7600 ފަތުރުވެރިން

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންސް ވީސާ ހޯދަން ޑިޕޮސިޓްކުރާ އަދަދު 250،000 ޑޮލަރަށް ކުޑަކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

1

ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް 2،000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައި، އާ ގަވައިދު ގެޒެޓު ކޮށްފި

އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ ބިދޭސީންތަކެއް ގަލޮޅު ދަނޑު ކައިރީ މުޒާހަރާ ކޮށްފި

4