މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

އައިވީއެއްގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން ބޭނުން ނުކުރަން އަންގައިފި

1

ސާފުތާހިރުކަން ދަށްވެ "ދޮން ގޮއްޔެ" ބްރޭންޑުގެ ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމާއި ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި

ބޭހުގެ ކޮންޓްރޯލް އަގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ވިއްކާނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

އަވަހަށް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ކާބޯތަކެތި އިމްޕޯޓު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެމްޕީއެލް އާ ހިއްސާކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ހިޔާ ފުލެޓު ސަރަހައްދުން މީރު ހެދިކާގެ ދިވެހި ރަހަތައް، މިއޮތީ ވާ ކަމެއް!

ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތަކެއް ހިމަނާފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބިލު ހިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމްބެސެޑާ ބްރޭންޑުގެ ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް ބޭނުން ނުކުރަން އަންގައިފި

މުޝީ ބްރޭންޑުގެ "ސިލިކޯން ސަކްޝަން ޕްލޭޓް" އަދި "ސިލިކޯން ސްނެކް ކަޕް" ބޭނުން ނުކުރަން އަންގައިފި

ރަޝިޔާގެ ވެކްސިނަށް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ދީފި

ޖަރާސީމުން ތަގައްޔަރުވެފައިވާ ޗީޒް ބެޗެއް ރާއްޖޭގައި ދައުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މާލޭ ސިޓީގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް ބުޅާ ގިނަވެ އާންމު ސިއްހަތު ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި

5
« 1