މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

އިޓަލީގެ ''ސަލާމީ'' ނުވިއްކުމަށާއި ބޭނުންނުކުރަން އަންގައިފި

ގަނޑުކުރި ކާބޯތަކެތި ހުންނަން ޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް ފިނިހޫނުމިން ބަހައްޓައިގެން ވިއްކަމުންދޭ: އެމްއެފްޑީއޭ

ގިނަ ބަޔަކު ސުޕާރީގެ ދިފާއުގައި، އެއީ ލޯބިވާން ޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މާ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް!

1

އަސާސީ ބޭސްތައް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާމަސީތަކަށް އަންގައިފި

ކުނި ކޮތަޅުތަކުގައި އުކައިލަން ނެރޭތަކެތި ހޮޓާތަކަށް! މިކަން ހުއްޓުވައިދެއްވާ!

2

ލޭބަލްގައި "ހެލްތީ" ކަމަށް، އެކަމަކު ބަލިވޭ: ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓް ދެނެގަންނާނެ ގޮތް މިއޮތީ (ވީޑިއޯ)

މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުން ލާޒިމުކޮށް، ގަވައިދާ ހިލާފުވާނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

މިވަގުތަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މަގުފަހިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވާންވީ ވަގުތު: ޝިފާ

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ކާބޯތަކެތި ވިއްކާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާކުރުމުގެ އުސޫލު ރިވައިސްކުރުން މުހިންމު: ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު

ކްލޮރޯކުއިންގެ ފޭކު ބޭހެއް ދައުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް އިފްތިތާހުކޮށްފި