މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

އެމްބެސެޑާ ބްރޭންޑުގެ ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް ބޭނުން ނުކުރަން އަންގައިފި

މުޝީ ބްރޭންޑުގެ "ސިލިކޯން ސަކްޝަން ޕްލޭޓް" އަދި "ސިލިކޯން ސްނެކް ކަޕް" ބޭނުން ނުކުރަން އަންގައިފި

ރަޝިޔާގެ ވެކްސިނަށް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ދީފި

ޖަރާސީމުން ތަގައްޔަރުވެފައިވާ ޗީޒް ބެޗެއް ރާއްޖޭގައި ދައުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މާލޭ ސިޓީގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް ބުޅާ ގިނަވެ އާންމު ސިއްހަތު ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި

5

އިޓަލީގެ ''ސަލާމީ'' ނުވިއްކުމަށާއި ބޭނުންނުކުރަން އަންގައިފި

ގަނޑުކުރި ކާބޯތަކެތި ހުންނަން ޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް ފިނިހޫނުމިން ބަހައްޓައިގެން ވިއްކަމުންދޭ: އެމްއެފްޑީއޭ

ގިނަ ބަޔަކު ސުޕާރީގެ ދިފާއުގައި، އެއީ ލޯބިވާން ޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މާ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް!

1

އަސާސީ ބޭސްތައް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާމަސީތަކަށް އަންގައިފި

ކުނި ކޮތަޅުތަކުގައި އުކައިލަން ނެރޭތަކެތި ހޮޓާތަކަށް! މިކަން ހުއްޓުވައިދެއްވާ!

2

ލޭބަލްގައި "ހެލްތީ" ކަމަށް، އެކަމަކު ބަލިވޭ: ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓް ދެނެގަންނާނެ ގޮތް މިއޮތީ (ވީޑިއޯ)

މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުން ލާޒިމުކޮށް، ގަވައިދާ ހިލާފުވާނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

« 1