ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ގާނޫނުތައް ހެދިފައިނުވާ، 11 ގަވާއިދަކަށް އަމަލުކުރުން އަންނަ އަހަރުގެ މެއިމަހަށް އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި

މަސްދަަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުވާ މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަނީ

ގާނޫނުތައް ހެދިފައިނުވާ، 11 ގަވާއިދަކަށް އަމަލުކުރުން 2023ގެ މެއިމަހަށް އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމް ވޭޖް ދިނުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ވެހިކަލްތަކުގެ ނަމްބަރު ބޯޑު ގަވާއިދަށް ނެތްނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން

1

އަލުން ގްރީން ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފި

އެހެން ގައުމުތަކުގެ ދިދައަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅި ބިލު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމްވޭޖް ދިނުން ފަސްކުރުމުގެ އިސްލާހު ކޮމެޓީއަށް

ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް އާސަންދަ ހަމަޖައްސަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީއަށް

ފުލުހުންގެ މުސާރަ 30 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުކުރުމާބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅި ގަރާރަށް ވޯޓު ދެއްވީ އެންމެ 5 މެންބަރުން

މަޖިލީހުގައި އަންހެން ބޭފުޅުނަށް ވަކި ކޯޓާއެއް ކަނޑައަޅަން ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

1

މަޖިލީހުގައި 174 ގޮނޑި ހުންނަން ޖެހޭ: ޖާބިރު

2 ...