ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ރޯޑުވާދިނަސް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތް ދިވެއްސަކު ހުންނަ ތަންތަނަށް އެކަނި

ވިޔަފާރިއަށް ފަހިކުރަން މަދަނީ އިޖުރާއަތާއި އިފްލާސް ކުރުމާއި ހެއްކާބެހޭ ބިލު ކޮންމެހެން ނިންމަން ޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ސަރުކާރުން ބުނި 32 ބިލްގެ ތެރެއިން ލިބުނީ 4 ބިލު، އިތުރު ބިލް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ގާނޫނު މާނަ ކުރުމަށް، 2014 ވަނަ އަހަރު މަޖިލިސް ކޮމިޓީގައި ކުރި ބަހުސްގެ ޔައުމިއްޔާ ކޯޓަށް

ނުވަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ރީފަންޑް ކޮށްދީފި

ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތަކެއް ހިމަނާފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބިލު ހިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި

މުޖުތަމަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ ތާރީހީ ހުކުމް! ތަންފީޒު އުސޫލު ނުނިމޭތީ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް!

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެތީ އޮފިސަރުންގެ ޝަރީއަތް ލައިވް ނުކުރަން ނިންމައިފި

ސައިބަރ ކްރައިމް އާއި ޑޭޓާ ޕްރައިވަސީގެ ބިލެއް އަންނަ އަހަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ: ފައްޔާޒު

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ގާނޫނީ ހުސްކަމުގެ ބޮޑު ބާގަނޑެއް!

ވާނުވާއަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ މަގުސަދު ހާސިލެއް ނުވޭ: ހައި ކޯޓު

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަގުތު ދިނުމަށް މިއަދުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

2 ...