ގާނޫނާއި ގަވައިދު

އެޑްވާންސަށް ދެން ނެގޭނީ ދެ މަހުގެ ކުލި، އެއްބަސްވުން އުވާލާތާ 15 ދުވަސްތެރޭ އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންޖެހޭނެ

ދީނާ ހިލާފު ނުވާ ގޮތަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުން އަނިޔާދޭން ގޮވުން ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނަފުރަތުގެ ބިލުފާސްކޮށްފި

1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސާވިސް ބިލު ތަސްދީގު ކޮށްފި

ދެކޮޅަށް ކެނޑި ގަރާޖު ސިޓީގެ މައްސަލަ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ބާއްވަން ނިންމައި މަޖިލިސް ތަޅުމަށް ފޮނުވައިފި

ފަނޑިޔާރަކު ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ ގޮތް ކަނޑައަޅައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ރޯޑުވާދިނަސް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތް ދިވެއްސަކު ހުންނަ ތަންތަނަށް އެކަނި

ވިޔަފާރިއަށް ފަހިކުރަން މަދަނީ އިޖުރާއަތާއި އިފްލާސް ކުރުމާއި ހެއްކާބެހޭ ބިލު ކޮންމެހެން ނިންމަން ޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ސަރުކާރުން ބުނި 32 ބިލްގެ ތެރެއިން ލިބުނީ 4 ބިލު، އިތުރު ބިލް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ގާނޫނު މާނަ ކުރުމަށް، 2014 ވަނަ އަހަރު މަޖިލިސް ކޮމިޓީގައި ކުރި ބަހުސްގެ ޔައުމިއްޔާ ކޯޓަށް

ނުވަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ރީފަންޑް ކޮށްދީފި

ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތަކެއް ހިމަނާފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބިލު ހިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި

މުޖުތަމަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ ތާރީހީ ހުކުމް! ތަންފީޒު އުސޫލު ނުނިމޭތީ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް!

« 1 ...