ގާނޫނާއި ގަވައިދު

އިގުތިސޯދީ ބޭނުންތައް ފިޔަވައި އެނޫން ބޭނުންތަކަށް ފަޅު ރަށްރަށް ދޫކުރެވޭނީ 21 އަހަރަށް!

އަމީނީ މަގުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކުރާ އުޅަނދުތައް ޓޯ ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރެއް

ދައުލަތުގެ އެއްބާރު ހުއްޓުމަކަށް! ގާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވަކި ގޮތެއް!

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާން އޮންނަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، ލޯފަން މީހުންނަށް އަމިއްލައަށް ވޯޓު ލެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ވިދިވިދިގެން ތިން މަސް ދުވަހު ބިލު ނުދައްކައިފި ނަމަ، ކުނި އުކައިދިނުމުގެ ހިދުމަތެއް ނުލިބޭނެ!

މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒު: ހުރިހާ ވާހަކައެއްވެސް ހުރީ އިމުގެތެރޭގައިތަ؟

ދިވެހިންގެ ރެޖިސްޓްރީގައި ބިދޭސީން ވިޔަފާރި ހިންގާނަމަ، 100،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނަށް އުމްރާ އާއި ހައްޖަށް ދިއުމަށް ހާއްސަ ޗުއްޓީއެއް

3

ވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބިލާއެކު 14 ބިލެއް މަޖިލީހަށް

އިގުތިސޯދީ ބޭނުމަށް ފަޅު ރަށްތައް ދޫކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު އާންމުކޮށްފި

ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެހި ގޮތުގެ ދިރާސާއެއް ބާ ކައުންސިލުން ހަދަނީ

މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަނީ

7
« 1 ...