ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

އިންޑިއާގެ ރިހެބުން ގެއްލުނު ޒުވާނާ ފޮނުވީ ހިނގާލަން، ގެއްލުނުތާ ދެ ހަފުތާ!

ފައިސަލްގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެސް އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި

އަނބިމީހާ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ފައިސަލް ދަންޖެހިގެން ފަރުވާދެނީ

"ނިޝާމާގެ ދޮށީ ދަރިފުޅަށް ނުވެސް ނިދޭ, ހީވަނީ އަބަދު މަންމަ ގޮވާހެން"

2

ނިޝާމާގެ މަރު: ފައިސަލްގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ނިޝާމާގެ މަރު: ކުރިންވެސް އަނިޔާކޮށް މަރާލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތު، ދެން ފެނުނީ މަރާލާފައި އޮއްވައި!

ނިޝާމާ މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުވާ ފިރިމީހާ އަމިއްލައަށް ފުލުހަށް

ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރި 165 ރޯހައުސް ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުޅުތަކުގެ އޮޕަރޭޝަން ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރާ ފުރަތަމަ ލެޕަރޮސްކޯޕިކް ސާޖަރީ ކުޅުދުއްފުށީގައި

ދިރާގުން ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ޔުނިޓަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމްގެ ހަނދާނީ ބިނާއެއް ހަދަނީ

« 1 ...