ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

އަތޮޅު ގުރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ވައިކަރަދޫ، ކަނޑިތީމު އަދި އިހަވަންދޫ ފައިނަލަށް

އިހަވަންދޫ، ވައިކަރަދޫ އަދި ކަނޑިތީމުންވެސް ދެވަނަ މޮޅު ހޯދައި އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީ ޕްރޮޖެކްޓް: ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތު ކުރުން ނިމުމަކާއި ގާތަށް

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓާއި ތިނަދޫ ޕޯޓު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކޮށްފި

ހާލަތު ގޯސްވެ ކުޅުދުއްފުށިވެސް މޮނިޓަރިން އަށް

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އާ އޯޕީޑީ އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އުރީދޫން ސަބްމެރިން ކޭބަލަކުން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ޔޫރަޕް ގުޅައިލަނީ

އެމްޕީއެލުން އަފީފުއްދީން ސްކޫލަށް ފަސް ޓީވީ ހަދިޔާކޮށްފި

ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް މާދަމާ ތިލަދުންމައްޗަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ކުޅުދުއްފުށީގައި އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

1
« 1 ...