One Photos - 45wxXF7wl0KT9ZYPECZZRpa9U.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް: ޖޭޕީން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ގޮވާލައި ގައުމީ ކޮންފަރެންސަށް ރޭ ވަނީ ގަރާރެއް ހުށަހަޅައި، ފާސްކޮށްފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5kNBzXgHmBeyQlyQQKqJhsS1H.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް: ޖޭޕީން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ގޮވާލައި ގައުމީ ކޮންފަރެންސަށް ރޭ ވަނީ ގަރާރެއް ހުށަހަޅައި، ފާސްކޮށްފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ffYLa2zDwOSlzkk6QkNXn93A6.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - czuSLVnoq334i8mJsI2J2xMkj.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - KfcvjU6j78CgMq90czPhhLEtQ.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - llfI18NStgRi6lkIwb5iwB0wX.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tstlw8EN6vH5UFCiZnOUsecK6.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަމީން އިބްރާހިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - AuAMGoaoc2MhseZpA98iusRm3.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VuVrzV7PhP65HNLiJAmav6qFR.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6XGUTa2AVvJaBXByLZnUAKKRy.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - mYIk4MjHvfASXTd2OZjvFsEY5.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - c8K9f6YQmodmljYitAlFPUBZE.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vRTWDwTnS2BiOLROomCVux3cM.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6tvjCwUmtzpJNaJoFvcERkzlX.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - QS6JsGIs04Ahy3nAmbxX3XTeF.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Y6ktHuEOYTk32oM3k7eGIOcmO.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - T5zfRptgdz3GYqkdXjK5uaU8n.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - gQalQCvgE7iIAkaNnaZeKb38B.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - gqu0KTZw4Iatwe888ONWWyT8I.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - y5O9ep6Vq4ooCxKjAcn7YOKTa.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - kQtWAf4gJC87xRwlH8d8HTEPV.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Yyv1UQCMhDq6SM6sAJEUVieJW.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lQDVEYW2sP2YLsfpRV0ci1lsJ.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - cO9NSs1hEulASS5iqsF8myfdk.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލީ އާރިފް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hVVM2FMyPDwXqeoe9xaksaijZ.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hIvWw1O2qfWFEdSf6akxu4DPN.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަމީރު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VluE47VLm5LfWoVRAOQSup9A0.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސެން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6QmaTd2La7PvqwdioiT45lG0p.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IWuQTDKrTyHHOJTmnefY0jE2W.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލީ ޝާހު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - OWgk9U3p6l71JdW4fCksK00aY.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZS9YHAgDcFG8z4KvpgFWtMInO.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - taV0MrrVexEsi0YTWLCMEJYOx.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަދި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - iDatrnQqc1DASWyETTdEKjC9W.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 99A3nCe3Nc6WZMYpXSPJPWVU1.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Xww50wlBnkxoXL4RKQbt67Xi7.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - AkF3YADqGdtj44ZX6OLkostgu.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - n8pFRlPAsDgTAiYOXTbGgG7EF.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pF3zLiRIv6hWeUB1hXMUfjIMv.JPG
25 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން