ޝަރުއީ ދާއިރާ

އެމްއެންޕީގެ ސަރުކާރެއްގައި ފަނޑިޔާރުންނަކީ ސިޔާސީ މީހުން ދެކެ ބިރުނުގަންނަ ބަޔަކަށް ހަދާނަން: ނާޒިމް

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޖޭއެސްސީއަށް ބަދަލުގެންނަން ތޯރިގު ތިންވަނަ ފަހަރަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުވެސް ބަލައެއްނުގަތް

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް 17 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފި

ޖޭއެސްސީން މައްސަލަ ބަލަން ނިންމުމުން ވެލިދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މަގުމަތިން ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން: ޝަމީމް

ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުގެ ސަބަބުން ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމަށް އަސަރު ކުރާނެ: މުހުތާޒު

ފަނޑިޔާރުކަމުން ރިޓަޔާކުރެވޭ އުމުރު 65 އަށް މަތިކުރަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ގާޒީއަކު ހޯދަނީ

އާރަށު މައްސަލަ: އަދީބާއި ޒިޔަތުގެ ހެކިބަސް އެއްދުވަހެއްގައި ނެގުމަށް ނިންމައި މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ފްރީޒް ކުރި އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލަން އަމުރުކޮށްފި

ޖޭއެސްސީ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ

3 ...