ޝަރުއީ ދާއިރާ

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައިގައި، ހައްޔަރުކުރި ޝަމީމް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަލީ ސަމީރު ޑީޕީޖީގެ މަގާމަށް

އެމްއެންޕީން ރައީސް ޔާމީނަށް: ފަނޑިޔާރުންނާއި، ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އިންޒާރު ދިނުމަކީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްނޫން

ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނިހާދު ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ހައި ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކު ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމި ނިންމުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން ސުވާލު އުފައްދައިފި

ގަޒިއްޔާއެއް ބާތިލުކުރުމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރަން ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަމީދާއި، ރައޫފު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަމީދާއި، ރައޫފު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ މާދާމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

ހައްގުތައް ހޯދައި ދިނުމުގައި ސަރުކާރު ފެއިލްވެއްޖެ: ހިޔުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް

2

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާރަލީކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

2 ...