ޝަރުއީ ދާއިރާ

އުނދަގުލާއެކުވެސް ޖޭއެސްސީން މަސަތްކަތް ކުރަނީ އަދުލުވެރި ފަނޑިޔާރަކު ހޯދައިދޭން: ހިސާން

އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގައިވެސް ކޮރަޕްޝަން އާންމުވެއްޖެ، އެކަމުން މުޖުތަމައު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓޭ: ހުތުބާ

ޖިނާއީ ކުށްތަކުގެ ހުކުމް އަންނަ މީހުންގެ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އުމުރަށް ބާތިލްވާ އިސްލާހު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް

ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް އަންނަ މީހުންގެ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އުމުރަށް ބާތިލުކުރަނީ

ނޮޅިވަރަންފަރު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މަރުގެ އަދަބު ދެވެން އޮތީ ދެ ހާލަތެއްގައި، އަމިއްލަ އިއުތިރާފުން ނޫނީ ދެ ފިރިހެނުންގެ ހެކިބަހުން!

ހައިކޯޓުގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، އަންހެން 3 ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން މައްސަލަ ބަލައިފި

އިތުރު މަގާމުތަކާއި އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް މަތިކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާއާއެކު އިތުރު 220.9 މިލިޔަން ބޭނުންވޭ: ޑީޖޭއޭ

ޝަރުއީ ދާއިރާ މިހާރު ހިންގަނީ އެމްޑީޕީގެ އިސް ހަތަރު ބޭފުޅެއްގެ ލޯފާމުން: ޔާމީން

ޖޭއެސްސީ މާ ބާރުގަދަ، ފަނޑިޔާރުން ތިބީ ބިރު ދައްކައި ރަހީނު ކޮށްފައި: ޔާމީން

ހައި ކޯޓުގެ ބައެއް މައްސަލަތައް އެއް ފަނޑިޔާރަށް ބެލޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައިދިންކަން ސާބިތުވެ، ވަކިކުރަން ފޮނުވި ގޮއިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް

2 ...