ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ފެސިލިޓީގެ ހިދުމަތް ލަސްވަނީ ނަރުހުން މަދުވުމުން, އެޗްއާރުސީއެމްގެ ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

ބަލި މީހަކަށް އެހީތެރިޔަކު އަނިޔާކުރި މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމުން ބަލަނީ

އަސޫއަށް އީސަ އަނިޔާ ކުރި އިރު އީސަގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ގޭގައެއް ނެތް!

1

އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަމުން އީސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި، ވިދާޅުވީ ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް

އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރުކަމުން އީސަ ވަކިކުރުމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ކޯރަމެއް ނުލިބުނު!

އީސަ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަމުން ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

އީސަގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ގޮތް ގާތުން އެބަ ބަލަން: އެޗްއާރުސީއެމް

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ގޮވާލައިފި

މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރީ ހާލަތާ ނުބައްދަލަށް، މައްސަލަ ބަލާނަން: އެޗްއާރުސީއެމް

1

އަޒުހަރަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ބަދަލު ނަގައިދޭން އެޗްއާރުސީއެމަށް ހުށަހަޅަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އަހުސަނަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމުން ތަހުގީގުކުރަނީ

މީހުން ޓްރެފިކް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

... 7 ...