ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ހުއްދަ އޮވެގެން ނޫނީ ރުގްޔާ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދަނީ

މިޝްކާގެ މަރާ ގުޅިގެން ހެލްތުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓު މި ކޮމިޝަނަކަށް ނުދިން: އެޗްއާރްސީއެމް

މައްސަލަތައް ބަލަން މުއައްސަސާތަކުން އެއްބާރުލުމެއް ނުދޭ! ލަސްވަނީ އެހެންވެ: އެޗްއާރްސީއެމް

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން އެބަ ބަލަން: އެޗްއާރްސީއެމް

ޝާފިއުގެ ހަތަރު ދަރިން އަފްގާނިސްތާނުން ގެނެވެން އޮތް އިރު އެ މީހުން އެކަމަށް ދެކޮޅު ހެދި: އެޗްއާރުސީއެމް

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓަށް އެޗްއާރްސީއެމުން 88 އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ ހިދުމަތްތަކަށް ވަނީ ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިސްފައި: އެޗްއާރުސީއެމް

ސަރުކާރުގެ ފަރުވާކުޑަކަމާއި އިހުމާލުން ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާތަކަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

މިޝްކާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި އެޗްއާރުސީއެމް މާދަމާ ކޮމިޓީއަށް

އެމްޕީއެލް ހިޔާގައި ތިބި ބިދޭސީންނަށް އަންނައުނު ފޯރުކޮށްދީ ކޮވިޑު ޓެސްޓު ކުރަން އެޗްއާރްސީއެމުން އަންގައިފި

ބަލިމީހާއަށް ލިބެން ޖެހޭ ހިދުމަތް ލަސްވެގެން ފުރާނައެއް ނެތިދިއުން ކުށްވެރިކުރަން: އެޗްއާރުސީއެމް

އަންހެނުންނަށް ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ އދ.ގެ މުއާހަދާގެ ދަށުން ތައްޔާރު ކުރި ޝެޑޯ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިފި

6 ...