ހިޔާ

ހިޔާގެ ލިފްޓުތައް ކައިރީ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި އެޗްޑީސީން ސާވޭއެއް ފަށައިފި

ޕަމްޕެއްގެ މައްސަލަ ޖެހި ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ފެން ކެނޑިއްޖެ

ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ހުޅުވާލައިފި

ހިޔާ ފްލެޓު ސަރަހައްދުގައި އިތުރު މާޓެއް ހުޅުވައިފި

ކޭބަލަކަށް ގެއްލުން ވެ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހިޔާ ފްލެޓުގެ ލިފްޓުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހިޔާ ފްލެޓު ސަރަހައްދުން ކޮންމެ 15 މިނިޓަކުން ބަސް ދަތުުކުރަން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ހިޔާ ފުލެޓު ސަރަހައްދުން މީރު ހެދިކާގެ ދިވެހި ރަހަތައް، މިއޮތީ ވާ ކަމެއް!

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2ގެ ހިޔާ ފުލެޓުގައި ހުޅުވި ފުރަތަމަ މާޓު

ހިޔާ ފްލެޓުގެ ކުލި ދެއްކުން އެއް އަހަރަށް ފަސްކޮށްދިނަސް ސަރުކާރަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ: ބޮންޑޭ

ވަން ގެ ނޫސްވެރީން ހިޔާ ފުލެޓްތަކުގައި: މިއީ ވައްކަމާއި ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުޅުވިފައި އޮތް ހާއްޔެއް!

3
2