Close
One Photos - pvK5p0YlAoflziq8rj9d2wgek.JPG
22 އޮކްޓޯބަރު 2021، ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އާ އިމާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - KYjdsuG7yckU39KziK5n7yPHT.JPG
22 އޮކްޓޯބަރު 2021، ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އާ އިމާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - GREWPG3gkVplKjrNHGsgfYxFU.JPG
22 އޮކްޓޯބަރު 2021، ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އާ އިމާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - DEcEnuPsySN2YR4zTu5wPfjFU.JPG
22 އޮކްޓޯބަރު 2021، ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އާ އިމާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - bMSxsOrecYASz5NrPGR66vKn6.JPG
22 އޮކްޓޯބަރު 2021، ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އާ އިމާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 4vT4ilKdBbKHfjYWDWwlgxU47.JPG
22 އޮކްޓޯބަރު 2021، ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އާ އިމާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - c5z4Npkt0AJ6tbU4DPOE0xYk4.JPG
22 އޮކްޓޯބަރު 2021، ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އާ އިމާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހައިލް އަހުމަދު --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6bgi8zzACWvDusjgdUc9v04Jc.JPG
22 އޮކްޓޯބަރު 2021، ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އާ އިމާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަބްދުﷲ ޝަރީފު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - cTranKXHFfr739vf16VKG8TJp.JPG
22 އޮކްޓޯބަރު 2021، ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އާ އިމާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން