Close

ހަސަން ލަތީފް

ދަ ޑިމޮކްރޭޓްސް، އަސްލު ސައިޒަކީ މިއީތަ؟

ނަޝީދު ފެކްޝަންގެ ފަސް މެމްބަރަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދިއްޖެ

ޑުރަގް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރަން ގޮވާލައި ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅި ހަގާރު ބޭރުކޮށްލައިފި

އަލިމަނިކު ދޫކޮށްލި ގޮތް ސަރުކާރުން ސާފުކޮށް ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާތީ ނަޝީދު ފެކްޝަނުގެ ހަތަރު މުގައްރިރަކު ބަދަލުކުރަން ޕީޖީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފި

މަސައްކަތް މިކުރަނީ އެމްޑީޕީއަށް ބަސް ބުނެވޭނެ ވެރިކަމެއް ގެންނަން: ހަސަން ލަތީފު

ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ވަކިވާ ގޮތަށް އޮތް ގާނޫނު އިސްލާހުނުކުރެއްވީ ރައީސް ސޯލިހު: ހަސަން ލަތީފު

ނަޝީދު ފެކްޝަނުން ޖޭޕީއާ ގުޅިއްޖެ، މެނިފެސްޓޯއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނަޝީދުގެ މަންދޫބުން މިރޭ ޖޭޕީއާ ބައްދަލުކުރަނީ

އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ގޮފިތައް ހެދުމަށް ހުރަހެއް ނެތް، "ފިކުރެއްގެ ދިރުމަށް" ވެސް ހުރަހެއް ނެތް: އިބުރޭ

ޑުރަގް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރަން ގޮވާލައި ގަރާރެއް

ގޮފިތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތެއް ނުކުރަން، ކުރަނީ "ފިކުރެއްގެ ދިރުމަށް" ތާއީދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް: ހަސަން

3
« 1