ޏ. ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލަކުގައި ހަފުލާތައް ބޭއްވުން ހުއްޓާލަން އަންގައި، އެއްފަހަރާ ތިން މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން ބޭރުގައި އުޅުން މަނާ!

ފުވައްމުލަކު ކްލަސްޓާ: ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 11 އަށް

ފުވައްމުލަކުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ނުވަޔަކަށް

ފުވައްމުލަކުން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު ފަހަކަށް، ގުޅެނީ ދުބާއީ އިން އައި މީހަކާ

ފުވައްމުލަކު ނެރުތަކާ ގުޅިފައިވާ ބިރުވެރި ތާރީހު، ރައްޔިތުންގެ އެދުމަކީ ނެރުތައް ބަންދުކުރުން!

1

ފައުޒާންގެ ވަކިވުން: ކަނޑުތެރެޔަށް ގެނބިގެން ދިޔައީ ދެކުއްޖެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދީފައި

ގެއްލުނު ކުއްޖާ މޫދު އަޑިން ފެނިއްޖެ، ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ފަރުވާދެނީ

ފުވައްމުލައް، މީގެ ސަތޭކަ އަހަރު ކުރިން

ފުވައްމުލަކުގައި އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލައް ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

އައްޑޫ ސަހަރައްދާއި ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް 12،000 ޓޫރިސްޓު އެނދު އަންނަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު

ފުވައްމުލަކު ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

3