ޏ. ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލަކު ރިންގް ރޯޑު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 83 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލާއެކު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޝަން ފަށައިފި

އައްޑޫ، ފުވައްމުލައް އަދި އިހަވަންދޫގައި ގާއިމްކުރި ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހުޅުވައިފި

ފުވައްމުލަކު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މުލްހާ ދެ މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމައިފި

1

ކުޅުދުއްފުށި، ތިނަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ލިބޭ އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރު ގާއިމުކޮށްފި

1

އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލައް ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން އދ. އަށް ހުށަހަޅައިފި

ކެންސަރު ބަލީގެ މީހަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި މީޑިއާގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް ސައްހައެއް ނޫން: އައިޖީއެމްއެޗް

ފުވައްމުލަކުގައި މަރުވި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން ވަޅުލާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ވަޅުލައިފި

1

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާކޮށް، ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ރިންގު ރޯޑު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

ރިސޯޓުން ފިލައިގެން ފުވައްމުލަކަށް ދިޔަ ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

1

ރިސޯޓުތަކުން މީހުން ފުރުން މަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް ފިލައިގެން ފުވައްމުލަކަށް ދިޔަ ދެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

4