One Photos - OhAWAihmsu5RRKj4rj0XntgQk.jpg
ފުވައްމުލަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ބޮޑުވެފައިވާ ފެންގަނޑު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ --- ފޮޓޯ: ކައުންސިލް
One Photos - 0sOfzk1ks4mycsvvc3p9Pnlw5.jpg
ފުވައްމުލަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ބޮޑުވެފައިވާ ފެންގަނޑު ހިއްކުމުގައި އެމްޓީސީސީ އަދި ރަށު ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ --- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
One Photos - LtdxxSMHoh7z0dlSQ13uGw14n.jpg
ވިއްސާރައިގައި ފުވައްމުލަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގެއެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ފޮޓޯ: ތޯރިގް/ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
One Photos - f36jJrhv6qvlDXTd15XXcH1dA.jpg
ފުވައްމުލަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ބޮޑުވެފައިވާ ފެންގަނޑު ހިއްކުމުގައި އެމްޓީސީސީ އަދި ރަށު ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ --- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
One Photos - 64LjVMWmpV6jlKC2iT1vTWPHc.jpg
ވިއްސާރައިގައި ފުވައްމުލަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގެއެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ފޮޓޯ: ތޯރިގް/ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
One Photos - OAntqcAhVoT3oLcgDeP3WfCfF.jpg
ވިއްސާރައިގައި ފުވައްމުލަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގެއެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ފޮޓޯ: ތޯރިގް/ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
One Photos - HaxCEca5vbjjZKa1ExMCSXCJn.jpg
ފުވައްމުލަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ބޮޑުވެފައިވާ ފެންގަނޑު ހިއްކުމުގައި އެމްޓީސީސީ އަދި ރަށު ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ --- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
One Photos - t3i0RfN1DAKgwwLBXIAQ36V8M.jpg
ވިއްސާރައިގައި ފުވައްމުލަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގެއެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ފޮޓޯ: ތޯރިގް/ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
One Photos - JpqeLxA6LpPaVtz3oWWk5SwI9.jpg
ވިއްސާރައިގައި ފުވައްމުލަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގެއެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ފޮޓޯ: ތޯރިގް/ ފުވައްމުލައް ސިޓީ