ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

ރައީސް ސޯލިހު އިނިގރޭސިވިލާތުގައި އަލީ ވަހީދާ ބައްދަލުކުރެއްވި ވާހަކައަކީ ދޮގެއް: މިއުވާން

އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލީ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް: ޕީޖީ އޮފީސް

އަލީ ވާހިދަށް ކުރި ދައުވާތައް ކޯޓުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

ނިހާންގެ މައްސަލާގައި ދިފާއީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޕީޖީ ޝަމީމް، މަހުލޫފް އަދި އަލީ ވަހީދު ހާޒިރުކުރަނީ

އަލީ ވަހީދު ހޯދަން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފި

ރެޑް ނޯޓިހާ ގުޅިގެން އަލީ ވަހީދުގެ އިންޒާރު ސަރުކާރަށް

އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކުރުމަށް ނެރެފައިވާ ރެޑްނޯޓިހާ ގުޅިގެން ޕީޖީ އޮފީހާ އެކު މިއަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ޕޮލިސް

އަސްހަދު ރާއްޖޭގައި ނެތްކަން ކަރެކްޝަނަށް އަންގައިފި

1

އަލީ ވަހީދު އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެންނަން ބޭރުގެ އެޖެންސީތަކާ މައުލޫމާތު ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައި: ފުލުހުން

އަޑުބަރޭ ރާއްޖެއަކު ނެތް، ހޯދައިދޭން އެދިއްޖެ

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން އަޑުބަރޭ ވަކިކޮށްފި

އަލީ ވަހީދު މައްސަލައިގައި އަޑުބަރޭ 15 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

2 ...