ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

72 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އަލީ ވަހީދު ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ އަސްހަދަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ކޯޓުން ނިންމައިފި

1

އިނގިރޭސި ފަނޑިޔާރުގެތަކަކާ ނުކުޅެވޭނެ، ވަޑައިގަންނަވާ! ޖަވާބުދާރީ ވާނަން: އަލީ ވަހީދު

ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެގެން ވެސް، އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް: ސީޕީ ހަމީދު

ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވުމުން އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގެ އަަޑުއެހުމެއް އަންނަ މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފި

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން އަމުރު ނުދިން މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނުދާނަން: ޕީޖީ

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ހައި ކޯޓުން ދެވަނަ ފަހަރު ވެސް އަމުރެއް ނުދިން

1

އަލީ ވަހީދުގެ ޝަރީއަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

1

ކަޅުދަބަސް ވާހަކައަށް ރައީސް ވިދާޅުވީ "އެއަށް ޖަވާބުދޭނަން" ކަމަށް!

1

ކޯޓުތަކުގައި ދައުލަތުގެ ނިންމުންތައް ޝަމީމް ބަދަލުކުރަނީ ޑީލު ހަދައިގެން: އަލީ ވަހީދު

އަލީ ވަހީދު ދައްކަނީ ތޯތޯ ވާހަކަ، ހެކި ހުރިނަމަ ހާމަކުރައްވާ: ސަރުކާރު

ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގައި ރައީސް ޖެހިވަޑައިގަތުމަކީ، ޔަގީނުންވެސް ނުކުރައްވާނެ ކަމެއް: ބޮންޑޭ

2 ...