ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

އަލީ ވަހީދު ބަހައްޓާފައި ހުރީ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއްގައި, އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހިމާޔަތަށް ވަނީ އެދިފައި

އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކުރީ ޔޫކޭ އިމިގްރޭޝަނުން، މިވަގުތު ހުރީ އިމިގްރޭޝަނުގެ ހައްޔަރުގައި

އަލީ ވަހީދު ހާޒިރު ނުވުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބާއްވަން ތާވަލުކުރި އަޑުއެހުން ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވުނު

އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ހަތް ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާއަށް ތާވަލުކޮށްފި

އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރު ކުރިކަން އަންގާފައެއް ނުވޭ: ޕޮލިސް

އަލީ ވަހީދު ވަޒީރުކަމުން ވަކިކުރީ ތަހުގީގެއް ނުކޮށް ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުސަތު ނުދީ: ވަކީލުން

އަލީ ވަހީދު ވަނީ ފްރޭމް ކޮށްފައި، ދައުވާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލެއް ވެސް ނުކުރޭ: ވަކީލުން

ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރުމަށް ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި

އަލީ ވަހީދު ގެނަައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންޓަޕޯލް ނޯޓިސް ނެރެގެން: ޕޮލިސް

އަލީ ވަހީދު ހޯދައިގެން ގެނެސް ކަރެކްޝަނާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން: ފުލުހުން

އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެ ގެނެސްދޭން ފުލުހުންނަށް އެދޭނަން: ކަރެކްޝަންސް

އަލީ ވަހީދު ޖަލަށް ލުމަށް ކުރި ހުކުމް ލިބިއްޖެ، ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން: ކަރެކްޝަން

4 ...