ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

ކޯޓުތަކުގައި ދައުލަތުގެ ނިންމުންތައް ޝަމީމް ބަދަލުކުރަނީ ޑީލު ހަދައިގެން: އަލީ ވަހީދު

އަލީ ވަހީދު ދައްކަނީ ތޯތޯ ވާހަކަ، ހެކި ހުރިނަމަ ހާމަކުރައްވާ: ސަރުކާރު

ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގައި ރައީސް ޖެހިވަޑައިގަތުމަކީ، ޔަގީނުންވެސް ނުކުރައްވާނެ ކަމެއް: ބޮންޑޭ

އަލީ ވަހީދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް: ސަރުކާރަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް، ރައީސް ޔާމީން ދިފާއު ކުރެއްވި

ރައީސް ވެސް ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހުރި ކަޅު ދަބަހެއް އުފުލި، ފުލުސް އޮފީހުގައި އެ ވީޑިއޯ ހުންނާނެ: އަލީ ވަހީދު

އަލީ ވަހީދު މިރޭ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ، ވަރަށް ވާހަކަ ކިޔައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ޕީޖީ ޝަމީމު ގެންދެވި ކަޅުދަބަހުގެ ތަފުސީލު ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ހާމަކުރާނަން: އަލީ ވަހީދު

އަލީ ވަހީދު ހުރީ "ފްރޭމް" ކޮށްފައިހެން ހީވޭ، ސާބިތެއްނުވާނެ: ގާސިމް

1

ޕީޖީ ޝަމީމު ލައިގެން ދައުލަތް ހަރާބު ވެއްޖެ، މަގާމުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ: އަލީ ވަހީދު

އަލީ ވަހީދު މައްސަލަ: އަޑުބަރޭ އަށް ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ، ޖާމިނު ވުމަކީ ކުޅިވަރަކަށް ވެދާނެ: ހައިކޯޓު

ދައުލަތުން އެދުނީ އަލީ ވަހީދުގެ ކެންސަލް ވެފައިވާ ޕާސްޕޯޓެއް ހިފަހައްޓަން: ހައިކޯޓު

އަލީ ވަހީދު ރައީސް ޔާމީން ފަޅިއަށް؟ ވިދާޅުވަނީ ޔާމީން މިނިވަން ކުރާން ޖެހޭ ކަމަށް

3 ...